Wie zijn wij

Klik hieronder op het onderwerp waar je meer over wilt weten.

Doel

Het Lighthouse is een fijne plek om te zijn, waar alles bespreekbaar is. Je bent er altijd welkom voor een kopje koffie of thee.

– Bewoner uit de wijk

Cornerstone werkt vanuit een christelijke grondslag met de Bijbel als leidraad. Naastenliefde, dienstbaarheid, zorg en hulpverlening komen voort uit die grondslag. De stichting heeft als hoop dat een ieder die zij begeleidt de Weg in het leven weer zal (terug)vinden.

De stichting heeft, vanuit sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid, het volgende doel:

 1. Het bieden van laagdrempelige zorg en sociaal samenbindende activiteiten;

 2. Het bieden van een plaats voor jong en oud waar met praktische hulp, hoop en perspectief wordt geboden. Ongeacht leeftijd, ras, cultuur, geloof of stand bied de stichting een luisterend oor en goed advies zodat zij zich kunnen vormen tot mensen die zich verantwoordelijk weten voor kerk en maatschappij;

 3. Ouderen en jongeren  een rustpunt te bieden waar zij, buiten de maatschappelijke verplichtingen om, op adem kunnen komen, persoonlijke aandacht ervaren en zekerheid vinden;

 4. Streven naar vergroting  van de sociale cohesie en bevordering van de solidariteit;

5. Het bieden van activiteiten die aansluiten bij de doelen om maatschappelijke participatie te vergroten en zelfredzaamheid te bevorderen;

6. De stichting vormt een (werk)gemeenschap die een plaatselijk en interkerkelijk karakter heeft;

De stichting heeft als doel om kinderen, jongeren en volwassen te laten groeien tot geestelijke en sociaal-emotioneel stabiele mensen die in staat zijn om hun plaats in de maatschappij in te nemen.

Deze doelstellingen zijn de leidraad voor onze activiteiten. De accenten kunnen per activiteit verschillen waardoor activiteiten een missionair of diaconaal karakter kunnen hebben.

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. In de praktijk zien wij voornamelijk kinderen, tieners en jongeren uit een kwetsbaar sociaal milieu en met een allochtone afkomst. Onze christelijke identiteit lijkt daarin geen bezwaar te zijn, maar geeft veelal een basis van vertrouwen. Er is hierdoor openheid voor goed persoonlijk contact. Soms is het gewoon een tijdje met ze meelopen, soms is het op zoek gaan naar verdere hulpverlening.

 

Grondslag

 1. Wij geloven dat de Bijbel de Brief van God voor de wereld is. Deze is ontstaan door goddelijke inspiratie en daardoor betrouwbaar en het hoogste gezag voor ons leven en onze leer.
 2. Wij geloven dat God onze Vader is, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.

 3. Wij geloven in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria;

 4. Wij geloven dat Jezus geleden heeft en onder de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus is gekruisigd, Hij is gestorven en begraven en is neergedaald in het rijk van de dood;

 5. Maar, we geloven ook dat Jezus op de derde dag weer levend is geworden, opgestaan uit het graf.

6. Daarna is Hij naar de hemel gegaan, waar Hij nu zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Daarvandaan zal Jezus terug komen naar de aarde. Dan zal Hij als Rechter de levenden en de doden oordelen.

7. Wij geloven in de Heilige Geest, die ons wil leiden in ons leven en ons wilt maken, zoals God ons bedoeld heeft.

8. Wij geloven in de gemeenschap die Christenen over de hele wereld met elkaar verbindt.

9. Wij geloven in een algemene zondigheid van alle mensen en dat we daardoor onderworpen zijn aan Gods toorn en veroordeling. Maar God wil onze zonden in liefde vergeven door het offer van Jezus Christus. We geloven dat de gelovigen daardoor, na hun dood, wanneer Jezus terugkomt naar de aarde, weer zullen opstaan uit het graf en een nieuw lichaam zullen krijgen. Dan zullen we voor altijd met God leven op een nieuwe aarde, waar recht en vrede zal heersen.

Waarden

“De leiding is leuk. Je kunt altijd een goed gesprek met ze hebben. “

– Een tiener tegen een andere tiener

God staat centraal
Bij Cornerstone willen we dat God centraal staat in al ons doen en laten. Hij is de eerste en de laatste, wij ontvangen het leven van Hem. We verlangen er naar om Jezus Christus in alles te volgen en trouw te zijn aan Zijn Evangelie. We laten ons daarin leiden en vormen door het Woord van God, de Bijbel. In de Bijbel ontmoeten we God zelf en daarom heeft de Bijbel voor ons het hoogste gezag.

Genadig
Bij Cornerstone ligt aan de basis van alles wat de doen de overtuiging dat we leven uit genade. Zoals wij door God geliefd zijn en van Hem genade en vergeving hebben ontvangen willen wij ook liefhebben, genadig zijn en vergeven. Onze focus is op Jezus, Zijn kruis, Zijn genade, Zijn liefde voor mensen. Vervuld met het goede nieuws van deze genadige God willen we zelf ook genadige mensen zijn: mild, open en vrij.

Betrokken
We willen betrokken zijn met de hele stad Zutphen en haar ‘vrede’. We maken ons sterk voor evangelisatie en maatschappelijke betrokkenheid. Het gaat ons om Gods koninkrijk; een levenshouding waarin alle terreinen van ons leven onderworpen zijn aan koning Jezus. Wat we doen, willen we goed doen.

Missionair
Bij Cornerstone willen we in alles wat we doen gericht zijn op de verkondiging van het goede nieuws. We delen het evangelie vrijmoedig door te bouwen aan relaties en door voor de ander als Christus te zijn. Dat betekent dat we willen groeien in relaties, in bekwaamheid en in liefde. Daarom strekken we ons uit naar de vrucht en gaven van de heilige Geest en willen graag volledig beschikbaar zijn voor Hem.

Gastvrij
Bij Cornerstone zijn we gastvrij, open en uitnodigend naar iedereen. Samen delen en samen eten zijn belangrijk voor ons. We zijn zorgzaam en vriendelijk en er is echte aandacht voor elkaar. Wij geven elkaar waardering en erkenning en zoeken het goede voor elkaar. We werken in een sfeer van vertrouwen, waarin er openheid en acceptatie heerst. Op deze manier willen we een baken van licht en hoop zijn in het Waterkwartier.

Kwaliteit
In ons werk willen we het hoogste haalbare doen. We streven dus niet naar het perfecte. We geloven niet dat we dat kunnen. Wel willen we alles zo optimaal mogelijk doen met de middelen die we hebben. We geloven dat God de Koning is over de hele wereld. We willen ons daarom zo goed mogelijk inzetten voor Hem ten dienste van de ander.

Team

“De juf van school en jullie zijn mijn enige vrienden”.

– Somalische vrouw

Het team van Cornerstone bestaat uit een aantal vaste medewerkers, vrijwilligers en stagiaires.

Team

Vaste medewerkers

Hans van Noort

“Je hart bij het hart van de ander brengen”. Dat is mijn motto. Op die manier wil ik werken binnen en vanuit Cornerstone. Mijn naam is Hans van Noort (1973) en ben getrouwd met Ilja. Na mijn opleiding theologie en o.a. lerarenopleiding zijn Ilja en ik in 2000 gestart met het kinder- en jongerenwerk in het Lighthouse. Inmiddels hebben we drie zonen en is het werk gigantisch uitgebreid en zijn de taken veranderd. Afgelopen jaren heb ik me bekwaamd als hulpverlener en sta graag naast mensen met een luisterend oor. Als directeur van Cornerstone ben ik verantwoordelijk om te zorgen dat de organisatie als geheel op koers blijft en we echt van betekenis kunnen zijn voor onze medemens. Daarnaast mag ik graag jonge mensen helpen groeien in het kader van hun stage.

Charlaine Beltman

Hoi! Ik ben Charlaine Beltman. Vanuit mijn passie voor jeugd zet ik mij sinds augustus 2017 in voor stichting Cornerstone. Ik vind het mooi om als lid van het managementteam mijn aandeel te hebben binnen de organisatie. Ik ben betrokken bij de activiteiten voor onze jongeren en kinderen. Ook zet ik mijn kwaliteiten als hobbyfotograaf en creatief denker in, bijvoorbeeld bij creatieve activiteiten of voor PR-doeleinden.

Margreet van Asselt-Klop

Hallo! Mijn naam is Margreet van Asselt - Klop. Ik ben dus inderdaad getrouwd met een lieve man, Jo. Nog tijdens mijn opleiding Social Work ben ik aan de slag gegaan bij Stichting Cornerstone (februari 2017). Sinds september 2018 heb ik mijn diploma op zak en kan ik volop genieten van het werk bij stichting Cornerstone en mijn werk als coach en trainingsacteur. In mijn rol als lid van het managementteam houd ik mij voornamelijk bezig met het professionele netwerk van Cornerstone. Daarnaast ben ik algemeen betrokken bij de meeste activiteiten en geniet ik van het werken met kinderen, jongeren en de gezelligheid met volwassenen.

Miriam Vlieg

Ik heet Miriam Vlieg en ik ben sinds 2014 betrokken bij stichting Cornerstone. Ik heb pedagogiek gestudeerd aan het Windesheim. Ik houd er ontzettend van om met kleuters, kinderen en jongeren te werken. Ik kan hiervan genieten en mijn pedagogische kwaliteiten inzetten. In het managementteam zet ik mij in voor het stukje fondsenwerving.

Vrijwilligers

Een organisatie als Cornerstone kan niet werken zonder vrijwilligers. Zij zijn de motor waar de activiteiten op draaien. Daarom zijn we zuinig op ze en willen we ze zo veel mogelijk in het hele proces betrekken. Wij vinden de vrijwilligers belangrijk en zetten hen steeds in op een plek, waar ze zich goed bij voelen. Dat kan voor de één op de voorgrond zijn. Voor de ander is dat een taak op de achtergrond.

Om aan te geven dat de inzet wel vrijwillig is, maar niet vrijblijvend werken we met vrijwilligerscontracten, waarin precies staat wat er van wie wordt verwacht. Daarnaast willen we de vrijwilligers intensief begeleiden, zodat ze zelf groeien in hun taak. Dit doen we door wekelijkse evaluaties, persoonlijke gesprekken en teammeetings.

Comité van aanbeveling

Pieter Zwart 

Oprichter en directeur
Bijbelschool Foundation 4 Life

“Ook dit jaar is Cornerstone weer een stageplek voor de studenten van onze 1-jarige trainingsschool. Wekelijks gaan de studenten gemotiveerd en met veel zin richting Zutphen. Ze zijn onder de indruk van het werk dat hier gebeurt en van de toewijding van de medewerkers. Daarnaast krijgen ze veel mogelijkheden om nieuwe uitdagingen aan te gaan onder de begeleiding van het Cornerstone-team. Cornerstone is een prachtig werk en we vinden het een voorrecht om hierbij betrokken te mogen zijn. “

Willem van de Deijl

Jongerenwerker Evangelie & Moslims

“Dankzij de volhardende toewijding en de innoverende creativiteit van Hans van Noort en zijn medewerkers is Cornerstone al jarenlang een inspirerend voorbeeldproject voor missionair-diaconaal tienerwerk in een multiculturele wijk.”

Lucré van Putten

Verbonden als kinderwerker aan de HGJB

Theo Visser

Oprichter en Directeur
International Chuch Plants (ICP)

“Pap, de club was echt leuk vanochtend!” Mijn jongste zoon Joshua kijkt me met glimmende ogen aan. Inmiddels leer ik Hans niet alleen van zijn werk voor Cornerstone, maar vooral ook vanuit zijn betrokkenheid bij “Leef! Rotterdam” kennen. Het is aanstekelijk om zijn liefde en betrokkenheid bij kinderen en tieners te zien. Zitten wij ’s zondags met z’n allen bij elkaar in de samenkomst en Hans is vanuit zijn hart bezig om onze kinderen veel goeds mee te geven. Heel gewoon, heel gezellig en tegelijk ook echt goed.

De unieke gaven van Hans en Ilja ben ik in het lichaam van Christus in Nederland nog niet zo vaak tegengekomen. Met hun team doen ze samen fantastisch werk in het Koninkrijk. Hartverwarmend dat u/ jij betrokken bent bij het werk van Cornerstone en daardoor een verschil maakt als partner in het leven van steeds meer jongens en meisjes die de liefde van Jezus keihard nodig hebben. Shalom!”

Ernst van Rij

Oprichter en directeur Wegwijzerkampen

De Stichting

Het bestuur van Cornerstone bestaat uit de volgende personen:

Bestuursleden vervangen:

 • Arnoud van Spronsen – voorzitter
 • Marianne Buijk – penningmeester
 • Nellemieke Lammers – secretaris

In oktober 2012 is Stichting Cornerstone zijn de statuten opgemaakt bij DWR notarissen.  Hier vindt u de oprichtingsacte.

Lees hieronder het jaarverslag van 2019:

Jaarverslag 2019

Privacyverklaring

 Als Cornerstone willen we heel goed met de privacy van onze bezoekers omgaan. Hier vindt u de samenvatting van onze privacyverklaring. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.